0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
  Ochrona środowiska
WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ FINANSOWANIE TEJ USŁUGI
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

 Gospodarka komunalna
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

 Rolnictwo
Oświadczenie nr 1 o_strukturze upraw
Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód

 Drogi gminne
Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 Planowanie przestrzenne
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Wniosek wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 Budowa, przebudowa, rozbiórka
Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

 Dofinansowania, dotacje
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego

 Dowód osobisty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 Działalność gospodarcza
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18)
CEIDG-1

 Nieruchomości i lokale użytkowe
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym

 Mieszkania
Formularz wniosku na najem lokali
Formularz wniosku na zamianę lokali
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych

 Psy
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 Podatki
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.doc

 Szkoły
Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 2014
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 2014

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54