0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Statut Gminy Goszczanów


   UCHWAŁA Nr III/20/2003

Rady Gminy Goszczanów

z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Goszczanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 127,poz.1089 Rada Gminy Goszczanów u c h w a l a, co następuje:

1

Uchwala się Statut Gminy Goszczanów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


3

Tracą moc uchwały:

1.Uchwała Nr XVI/98/96 Rady Gminy Goszczanów z dnia 9 lutego 1996 roku

w sprawie Statutu Gminy Goszczanów.

2.Uchwała Nr XV/95/2000 Rady Gminy Goszczanów z dnia 16 czerwca 2000 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy Goszczanów

3.Uchwała Nr XXVI/141/ 2001 Rady Gminy Goszczanów z dnia 29 sierpnia 2001 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy Goszczanów .


4


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Rzeźniczak

Statut Gminy GoszczanówInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 27 sierpień 2004 godz. 12:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 27 sierpień 2004 godz. 12:40
Liczba odsłon:
  9716 od 27 sierpień 2004 godz. 12:22  (średnio 2.88 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54