0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.


Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej można przesłać:

 1. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@goszczanow.com
 2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP - /1hfk662cch/skrytka
 3. Pocztą na adres:

    Urząd Gminy Goszczanów
    ul. Kaliska 19
    98-215 Goszczanów

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352):

 1. Wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. Wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. Ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. Tajemnicę przedsiębiorcy,
 5. W zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz, które zostały wytworzone przez Urząd Gminy Goszczanów, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd Gminy Goszczanów,
 6. W zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Wójt Gminy Goszczanów.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie http://www.goszczanow.bip.cc lub publicznie udostępnionych w inny sposób (np. zamieszczonych w serwisie internetowym Gminy Goszczanów – http://www.goszczanow.com) obejmują:

 1. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Urzędu Gminy Goszczanów;
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Wójt Gminy Goszczanów może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wójt Gminy Goszczanów może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

 

Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej można przesłać:

Pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat(at)goszczanow.com

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP

Pocztą na adres:

    Urząd Gminy Goszczanów

    ul. Kaliska 19

    98-215 Goszczanów

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

 

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352):

 

 

Wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,

Wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

Ze względu na prywatność osoby fizycznej,

Tajemnicę przedsiębiorcy,

W zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz, które zostały wytworzone przez Urząd Gminy Goszczanów, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd Gminy Goszczanów,

W zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Wójt Gminy Goszczanów.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie http://www.goszczanow.bip.cc lub publicznie udostępnionych w inny sposób (np. zamieszczonych w serwisie internetowym Gminy Goszczanów – http://www.goszczanow.com) obejmują:

 

 

Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Urzędu Gminy Goszczanów;

Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Wójt Gminy Goszczanów może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wójt Gminy Goszczanów może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

 

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Wymieniona powyżej opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 12 październik 2016 godz. 13:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 12 październik 2016 godz. 13:26
Liczba odsłon:
  3070 od 12 październik 2016 godz. 13:26  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54