0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Goszczanów

W jakiej firmie pracujesz ?
 Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów

Numer: 8/2018


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „”

 1. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania centrum miejscowości Goszczanów na działkach nr 208/1 i 208/2 o łącznej powierzchni 2117,29 m2 oraz wyposażenie terenu w elementy rekreacyjno-kulturalne. Zagospodarowanie obejmuje w szczególności:
  1. Wybudowanie wiaty o powierzchni 35 m2  pełniącej funkcję zadaszenia sceny,
  2. Wykonanie częściowego utwardzenia działki o powierzchni 377,29 m2 tzn. wykonanie miejsc postojowych, dojść (chodników), utwardzeń pod urządzenia oraz utwardzenie sceny,
  3. Montaż urządzeń rekreacyjno-kulturalnych tj:

- stół do ping-ponga- 1 sztuka,

- stół podwójny do szachów- 1 sztuka

- tablice informacyjne- 2 sztuki

- ławki parkowe- 4 sztuki

- kosze na śmieci- 4 sztuki

        1.4. ukształtowanie spadków terenu w taki sposób aby zapewnić odpowiednie odprowadzenie wód opadowych w granicach własnej działki,

      1.5.  Obsianie terenów zielonych trawą.

      1.6. Wyposażenie widowni plenerowej dla sceny w komplet 100 ławek.

 

 1. Do oferty wykonawca załączy uproszczony kosztorys ofertowy.
 2. Wymagany okres gwarancji minimum  36 miesięcy - wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy  - załącznik nr 7 do siwz.
 3. W przypadku określenia w dokumentacji nazw własnych wyrobów, producentów, oznaczeń handlowych należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
 4. Dokumenty przetargowe będą udostępnione wykonawcom od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Goszczanowie I piętro pok.  nr 12 w godzinach urzędowania.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują załączniki do SIWZ:
  1. Dokumentacje projektowe
  2. Specyfikacje techniczne,
  3. Przedmiary  robót

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową. Dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową .

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy większej  ilości robót (nieopisanych w przedmiarze a niezbędnych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót w cenie umownej. Wykonawca ma prawo do skorygowania ilości robót niezgodnych z przedmiarem robót według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej na terenie budowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty z niższą gwarancją podlegają odrzuceniu. Gwarancja obejmuje nie tylko wady ukryte, ale również elementy eksploatacyjne podlegające normatywnemu zużyciu i ich serwisowanie. Projekt karty gwarancyjnej stanowi załącznik do projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 11.06.2018 godz. 14:59
 
SIWZ
Dodany: 11.06.2018 godz. 14:59
 
Załączniki
Dodany: 11.06.2018 godz. 15:01
 
Ogłoszenie o zmianie zamówienia
Dodany: 14.06.2018 godz. 15:12
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 14.06.2018 godz. 15:12
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dodany: 26.06.2018 godz. 12:33
 
Informacja o unieważnieniu przetargu
Dodany: 12.07.2018 godz. 9:05
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2018 godz. 14:54
Liczba odsłon:
  288 od 11 2018 godz. 14:54  (średnio 1.83 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54